تاریخ :
     

توضیح: گزارش آخرین وضعیت تراز بر اساس تاریخ مندرج و میانگین دراز مدت تا ابتدای سال آبی قبل محاسبه شده است.