عنوانتراز (متر)حجم (میلیون متر مکعب)سطح (کیلومتر مربع)
متوسط تراز در دوره آماري1912.691.751.33
حداکثر تراز مشاهده شده1914.063.781.65
حداقل تراز مشاهده شده1911.370.190.7

چاپ