عنوانتراز (متر)حجم (میلیارد متر مکعب)سطح (کیلومتر مربع)
متوسط تراز در دوره آماري1274.6417.244411.73
تراز اکولوژيکي1274.114.584320
حداکثر تراز مشاهده شده1278.4136.89946056.25
حداقل تراز مشاهده شده1270.040.691335.2

چاپ