گالری تصاویر :

ارومیه

Urmia-139501.jpg UrmiaBridge-9501.jpg UrmiaStation-9501.JPG UrmiaEshel-9501.jpg

قوریگل

Gorigol-139501.jpg GorigolMapLayout.png photo409911438668311156.jpg photo409911438668311153.jpg photo409911438668311154.jpg photo409911438668311155.jpg photo409911438668311157.jpg