موقعيت و مشخصات حوضه آبريز درياچه اروميه

اين حوضه يكي از شش حوضه آبريز اصلي كشور بوده و با وسعتي معادل ۵۱۸۰۱ كيلومتر مربع در شمالغرب ايران گسترده شده است. حوضه مذكور درون گراست و توسط ۱۶ رودخانه (آجي چاي ، آذرشهرچاي، قلعه‌چاي،صوفي‌چاي، ليلان‌چاي، مردق‌چاي، زرينه رود، سيمينه رود، گادارچاي، مهابادچاي، باراندوزچاي، شهرچاي، نازلوچاي، روضه‌چاي، زولاچاي، و دريان‌چاي) زهكشي شده و پس از برداشت‌هاي لازم جهت مصارف مختلف مابقي به درياچه اروميه تخليه مي‌گردد.

از كل وسعت آن ۴۴ درصد در استان آذربايجان‌‌شرقي ، ۴۶ درصد در استان آذربايجان‌غربي و ۱۰ درصد در استان كردستان واقع شده كه ۲۵ محدوده مطالعاتي را شامل مي‌شود. متوسط بارندگي دراز مدت آن ۱۹.۲ ميليارد‌متر مكعب و پتانسيل آب سطحي و زيرزميني آن به ترتيب ۶.۵و ۵.۱ ميليارد متر مكعب بوده كه سهم استان آذربايجان‌شرقي از اين پتانسيل‌ها به ترتيب ۱.۳۱و ۱.۴۷ ميليارد مترمكعب مي باشد.


 
 

موقعيت و مشخصات حوضه آبريز تالاب قوريگل

تالاب قوريگل در حوضه آبريز درياچه اروميه و در محدوده مطالعاتي تبريز قرار داشته و با وسعتي معادل ۳۷ كيلومتر مربع ، در جنوب شرق شهرستان تبريز واقع شده است.بر اساس عمق سنجي انجام پذيرفته اين تالاب در تراز ۱۹۱۳ متر از سطح درياي آزاد داراي وسعتي معادل ۸/۱ كيلومتر مربع بوده و عمق متوسط آن دو متر است.

به منظور بررسي وضعيت منابع آب شبكه اندازه گيري به شرح زير در محدوده مذكور احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته و بطورمستمر روزانه و ماهانه آماربرداري از آنها انجام مي پذيرد.

۱- نصب اشل بر روي تالاب جهت بررسي نوسانات سطح آب درياچه

۲- ايستگاه تبخيرسنجي جهت اندازه گيري پارامترهاي هواشناسي

۳- نصب اشل بر روي كانال انتقال جهت اندازه گيري حجم آب انتقالي

۴- حفر ۱۱ حلقه چاه پيزومتري جهت بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني